Ochrana osobných údajov

Je pre nás dôležité, aby osobné údaje kupujúceho boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy kupujúceho na mojich stránkach sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
V prípade, ak by ste mali akékoľvek ďalšie otázky, prosím, neváhajte sa na mňa kedykoľvek obrátiť. A to najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Dobrovoľným vyplnením osobných údajov kupujúcim, kupujúci týmto dáva súhlas s ich spracovaním v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v rozsahu uvedenom v registračnom formulári, t.j. predovšetkým  v nasledovnom rozsahu:

a) meno a priezvisko,
b) adresa pobytu (ulica, mesto, poštové smerovacie číslo, štát),
c) telefonický kontakt (telefónne číslo),
d) e-mailová adresa,
e) platobné údaje,
f) obchodné meno (IČO, DIČ, IČ DPH),

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru.
Súčasne v súlade s § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas k používaniu a spracovaniu osobných údajov za účelom priameho marketingu.
Kupujúci berie na vedomie, že má práva zaručené zákonom o ochrane osobných údajov, ktorý najmä v § 28 a nasledujúcich upravuje práva v oblasti ochrany osobných údajov, t. j. najmä že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu zaslaného na adresu info@tamaragoncarova.sk, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu atď. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže obrátiť na predávajúceho alebo i priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.
Osobné údaje sa spracovávajú za stanoveným účelom na obdobie 10 rokov, eventuálne až do prípadného odvolania súhlasu, pričom súhlas sa považuje za udelený do tej z vymenovaných skutočností, ktorá nastane prv.

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje iba, ak:
• dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
• spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
• spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
• spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
• spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
• spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Touto cestou si Vás dovoľujem informovať, že ako prevádzkovateľ spracúvam iba a výlučne Vaše nasledovné osobné údaje, a to na tieto účely a na základe týchto právnych základov:
článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR, článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR, článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Aké údaje uchovávame?

Počas vašej návštevy mojich stránok zaznamenávam IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie nie sú považované za osobné a ani nie sú prepojené s vašimi osobnými údajmi.
Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na mojich stránkach: registračné formuláre, objednávkové formuláre, ankety, ebooky, konzultácie, udalosti, mentoring. Najčastejšie uchovávam tieto osobné údaje: meno a priezvisko, adresa, email.
Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávam k vašej osobe, rada vám ich na požiadanie poskytnem písomne. Pokiaľ by i napriek našej snahe o aktuálnosť údajov boli niektoré záznamy nesprávne, rada ich opravím.

Cookies

Používam cookies k tomu, aby som zistila preferencie návštevníkov web stránok a vedela na základe toho prispôsobiť ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby som zistila, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili.
Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Ak si
neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.

Na čo tieto informácie používame?

Informácie, ktoré spracovávam môžu byť použité na niektorú z nižšie uvedených činností:

  • Personalizovanie ponuky – vaše informácie pomáhajú prispôsobiť moju ponuku vašim individuálnym potrebám
  • Zlepšenie internetovej stránky – pravidelne vylepšujem internetovú stránku na základe informácií a spätnej väzby, ktorú nám dávate.
  • Vylepšenie zákazníckej podpory – vaše informácie mi pomáhajú efektívne odpovedať na vaše požiadavky a potreby.
  • Na spracovanie transakcií – vaše informácie, verejné alebo neverejné, nebudú nikdy predané, vymenené alebo postúpené tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou údajov nutných na spracovanie platobných transakcií a doručenie tovaru/služieb.
  • Na spracovávanie výsledkov súťaží, promoakcií, ankiet a pod.
  • Na odosielanie emailov – emailová adresa, ktorú ste zadali na našich stránkach môže byť použitá na odosielanie informácií a aktualizácií týkajúcej sa vašej objednávky. Taktiež na odosielanie noviniek, rád, tipov a trikov, informácií o produktoch a službách, o pripravovaných akciách, atď.

Ak sa budete chcieť kedykoľvek odhlásiť z odoberania emailov, stačí, ak kliknete na odhlasovací odkaz, ktorý je umiestnený v emaili, alebo mi napíšte email a ja vás odhlásim.

Odkazy tretích strán

Niekedy na mojich stránkach odkazujem na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na mojich. Z toho dôvodu nenesiem žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je mojou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte ma na info@tamaragoncarova.sk.
Ďakujem.
Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám
Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Výnimkou sú overení a spoľahliví partneri, ktorí nám asistujú pri vytváraní internetových stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí a považujú ich za dôverné.
Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.
Možnosť odhlásenia
Vaše osobné údaje používame k tomu, aby sme vás mohli informovať o našich projektoch, službách, produktoch, anketách a pod. Vaša účasť je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s prijímaním týchto informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme vaše údaje zablokovali.
Z odberu emailových správ sa môžete kedykoľvek odhlásiť aj sami zaslaním e-mailu o zrušení na adrese info@tamaragoncarova.sk
Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov
Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke.
Tieto podmienky sú platné od 10.10.2018, aktualizované 30.6.2022

Kontaktné údaje:

Marketrix s.r.o.
Budatínska 10
Bratislava
85106
IČO: 54637139
DIČ: 2121749960
0949707481
info@tamaragoncarova.sk